Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

3 ο Ενημερωτικό Nοεμβρίου: ΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ -Β/ΘΜΙΑΣ

                                       
Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240 και τίθεται σε εφαρμογή από 5-11-2013 (ημέρα δημοσίευσης του).
   Σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 2 (βελτίωση- ποιοτική αναβάθμιση- ανατροφοδότηση…), αλλά η εναρμόνιση του με το Νόμο 4024 για μισθολόγιο-βαθμολόγιο-στασιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.  Βασικός στόχος του Π.Δ. είναι η επίτευξη της μισθολογικής- βαθμολογικής στασιμότητας των 160.000 Εκπαιδευτικών Α/θμιας- Β/θμιας. Αφού ως ορίζει το Άρθρο 7 δεν θα υπάρχει προαγωγή από βαθμό σε βαθμό εφαρμόζοντας την ποσόστοση, καταδικάζοντας σε διαρκή παραμονή στους μισθούς πείνας, αφού το 30% (Πίνακας 1) θα φτάσει στο βαθμό Α’.
Η αξιολόγηση θα αποτελέσει τον μοχλό των απολύσεων στην Εκπαίδευση και ευρύτερα στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικα.
Ανοίγει το δρόμο για αντιδραστικές τομές στο χώρο της Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς υποταγμένους και κατηγοριοποιημένους με διαφορετικές και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αξιολόγησης, θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία και θα τα οδηγήσει στην αναζήτηση χορηγών για την αξιολογική ανταπόκρισή τους.
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται με σκαιό τρόπο υποβαλλόμενοι σε διαθεσιμότητα, πειθαρχικές διώξεις, διαρκείς παράλογες και παράνομες μετακινήσεις, συστηματική συκοφάντηση σε σχέση με την προσφορά και την παρουσία τους στο σχολείο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΒΑΘΜΟΙ
ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
 ΕΤΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΤ’
2
100% (Απο ΣΤ-Ε)
Δεν προάγονται μόνο όσοι έχουν κριθεί ανεπαρκείς
Ε΄
4
90% (Ε΄-Δ΄)
Από τον Ε΄ βαθμό έως και Β΄ δεν προάγονται οι κρινόμενοι ως ανεπαρκείς και η ποσόστωση ανεξάρτητη της βαθμολογίας. Όσοι κρίνονται ανεπαρκείς υποβάλλονται στη διαδικασία κρίσης μετά 2έτη
Δ΄
4
80% (Δ΄-Γ΄)
Γ΄
4
70% (Γ΄- Β΄)
Β΄
6
30% (Β΄- Α΄)
Α΄Τα κυριότερα σημεία του Π.Δ. είναι:
1. Αξιολογούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως:   α) Περιφερειακοί Διευθυντές -  β) Προϊστάμενοι τμημάτων - γ) Σχολικοί Σύμβουλοι - δ) Δ/ντες Εκπαίδευσης - ε) Συντονιστές εξωτερικού - στ) Δ/ντες Σχολικών Μονάδων - ζ) ΠροΪστάμενοι Σχολείων και Νηπιαγωγείων - η) Υπ/ντες Σχολείων - θ) Εκπαιδευτικοί
2. Η αξιολόγηση διακρίνεται σε διοικητική (κάθε έτος) και σε εκπαιδευτική (μια φορά τουλάχιστον την  τριετία)
3. Για κάθε ομάδα αξιολογουμένων ορίζονται και οι αξιολογητές ( αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς)
α) Οι Δ/ντες Σχολείων αξιολογούνται διοικητικά από τους οικείους Δ/ντες Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά από τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους - β) Οι Υπ/ντες Σχολείων αξιολογούνται διοικητικά από Δ/ντες Σχολείων και εκπαιδευτικά από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο - γ) Οι Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται διοικητικά από τον Δ/ντή του Σχολείου και εκπαιδευτικά από τον οικείο Σχολ. Σύμβουλο. Οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα από ένα Σχολεία αξιολογούνται από όλους τους Διευθυντές των Σχολείων αυτών. - δ) Οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες και ασκούν διοικητικά καθήκοντα αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι και ορίζει ο Ν. 4024.
4. Η αξιολόγηση γίνεται σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα και σε βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 100 ως εξής:
· «ελλιπής»  0 έως 30 βαθμοί ·«επαρκής» 31 έως 60 βαθμοί ·«πολύ καλός» 61 έως 80 βαθμοί  και  ·«εξαιρετικός» από 81 έως 100 βαθμοί
5. Κάθε ομάδα αξιολογουμένων έχει τις δικές της κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης (παρουσιάζω τις κατηγορίες με τα κριτήρια ορισμένων ομάδων αξιολογουμένων- Πίνακας 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:
1. Άσκηση Διοικητικού-
     οργανωτικού έργου
2. Εποπτεία και Αξιολόγηση

3. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
.- Υλοποίηση νομοθετικού πλαισίου
.- Οργάνωση έργου Συλλ. Διδασκόντων
.- Εποπτεία, έλεγχος και αξιολόγηση εκπαιδευτικών
.- Οργάνωση και διεξαγωγή Διαδικασία
αυτό-αξιολόγησης
.- Αξιολογείται από τον Σχολικό Σύμβουλο σε όλα τα κριτήρια που αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί
ΥΠ/ΝΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1.Άσκηση Διοικ-Οργαν. έργου
2.Επαιδευτική Αξιολόγηση
.-Αξιολόγηση των διοικητικών του καθηκόντων
.-Αξιολογείται από τον Σχ.Σύμβουλο σε όλα τα κριτήρια που αξιολογούνται οι Εκ/κοί
ΕΚΠ/ΚΟΙ
1.Εκπαιδευτικό Περιβάλλον


2. Σχεδιασμός- Προγραμματισμός3.Διεξαγωγή Διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών


4.Υπηρεσιακή συνέπεια- επάρκεια


5.Επιστημονική-Επαγγελματική ανάπτυξη
1α.-Διαπροσωπικές Σχέσεις
.- Παιδαγωγικό Κλίμα
.- Οργάνωση Σχολικής Τάξης
.- Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών
.- Στόχοι και προετοιμασία ενότητας μαθημάτων
.- Διδακτικές ενέργειες και Εκπαιδευτικά μέσα
.-Μαθησιακή και ψυχολογική προετοιμασία μαθητών
.- Διδακτικές Ενέργειες Εκπαιδευτικού
.- Κινητοποίηση μαθησιακών διαδικασιών
.- Εμπέδωση νέας γνώσης και αξιολόγησης μαθητών
.- Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις
.- Συμμετοχή στη Σχολική Λειτουργία
.- Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς
.- Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη
.- Επαγγελματική ανάπτυξη-επιμόρφωση
·               Οι Δόκιμοι Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στην δόκιμη 2ετή υπηρεσία τους 2 φορές διοικητικά και 2 εκπαιδευτικά για την μονιμοποίησή τους
·               Οι αξιολογητές για να αξιολογήσουν πρέπει πρώτα να έχουν επιμορφωθεί και αξιολογηθεί
·               Οι κατηγορίες αξιολόγησης των Εκπ/κών δεν έχουν την ίδια βαρύτητα αλλά ο μέσος όρος κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που είναι:  α)1η κατηγορία×0,75  β) 2η κατηγορία× 0,50
γ) 3η κατηγορία×1,25      δ)4η κατηγορία ×2  και ε)5η κατηγορία  × 0,50
·               Αν ένας εκπαιδευτικός έχει κριθεί ελλιπής σε πάνω από 1 κριτήρια τότε κρίνεται συνολικά ελλιπής

6. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος όλων των κατηγοριών και δίνεται από τον Τύπο:
   Μ.Ο.=  ( Κ1  × ΣΚ1 ) + ( Κ2  × ΣΚ2 ) + ( Κ3  × ΣΚ3 ) + ( Κ4  × ΣΚ4 ) + ( Κ5  × ΣΚ5 )                                                                                              5
(*Κ1 = Ο μέσος όρος των κριτηρίων της 1ης κατηγορίας, *ΣΚ1 = Ο συντελεστής βαρύτητας της 1ης κατηγορίας)
7. Αν η τελική βαθμολογία είναι «ελλιπής» τότε είναι μη προακτέος και εντάσσεται στην § 4 του άρθρου 8 του νόμου 4024
8. α) Πρώτα γίνεται η αυτοαξιολόγηση σε ειδικό έντυπο και κατατίθεται στον Δ/ντή και τον Σχολικό Σύμβουλο.
    β)Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται μετά από έγγραφο κάλεσμα του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο πριν την αξιολογική περίοδο.
γ)Η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει 4 στάδια: i) Προγραμματισμός-ετοιμασία παρακολούθησης διδασκαλίας, ii)Παρακολούθηση 2 τουλάχιστον διδασκαλιών, iii) Αξιολογική συζήτηση, iv) Σύνταξη αξιολογικής έκθεσης.
9. Η αξιολογική έκθεση κατατίθεται και στον αξιολογούμενο που έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση όταν η βαθμολογία είναι <45 b=""> και όταν η διαφορά των αξιολογητών είναι >45
10. Οι υφιστάμενοι έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους τους (προαιρετικά).
11. Η διοικητική αξιολόγηση γίνεται: α)Για Προϊσταμέμους- Σχολικούς Συμβούλου από την δημοσίευση του ΦΕΚ 240, δηλαδή από 5-11-2013.
* Κατά προτεραιότητα αξιολογούνται οι Εκπαιδευτικοί που έως 31η Μαΐου 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από τον βαθμό που κατέχουν στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4024/2011.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας καλεί όλους να δώσουμε τον αγώνα για την αντιμετώπιση και ακύρωση στην πράξη του παραπάνω εκτρώματος.
Συγκεκριμένα:

  1. Ενημέρωση
Ø  Καλούμε σε συνάντηση τους διευθυντές- προϊσταμένους σχολικών μονάδων την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Παλιάς Ακαδημίας.
Ø  Καλούμε σε συνάντηση τους σχολικούς συμβούλους του ν. Ηρακλείου τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου μας.
Ø  Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολείου με αποφάσεις να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία . Στις συνεδριάσεις αυτές μπορούν να παρευρεθούν μέλη του Δ.Σ. εφόσον κληθούν.

  1. Δράσεις
ü  Κηρύσσουμε τρίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου από 8:00 έως 11:00, που πραγματοποιείται η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση  των στελεχών εκπαίδευσης  για την Αξιολόγηση.
ü  Η ομοσπονδία παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη προς τους συναδέλφους και καλεί :  
§  Tους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην συμμετέχουν στα προαναφερθέντα επιμορφωτικά σεμινάρια, όταν αυτά πραγματοποιηθούν.
§  Τους σχολικούς συμβούλους και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης να μην συμπράξουν στην προώθηση της Αξιολόγησης.
ü  Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ομόφωνα αποφάσισε όλα τα παραπάνω και καλεί τη ΔΟΕ  στην κήρυξη διαρκών δίωρων στάσεων εργασίας, ώστε οι συνάδελφοι όποτε και αν καλεστούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους.

Μόνο με μαζική συμμετοχή και κινηματική δράση μπορούμε να καταργήσουμε την Αξιολόγηση στην πράξη ! ! !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου