Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία – αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης δεν ενέχει κίνδυνο πειθαρχικών διώξεων. Ο αγώνας που δίνεται είναι ένας αγώνας για την ανατροπή του θεσμικού πλαισίου και τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης που αποτελεί επιστροφή στον επιθεωρητισμό και καμία σχέση δεν έχει με τις θέσεις του Κλάδου για την αξιολόγηση. Είναι αγώνας που η έκβασή του θα σηματοδοτήσει τη μορφή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο μέλλον και η αναγκαιότητά του δεν εξαρτάται από τη νομική κάλυψη που διαθέτει αλλά από σημασία του για τον κόσμο της εκπαίδευσης και το δημόσιο σχολείο. Είναι όμως σημαντικό, με δεδομένη την καλλιέργεια κλίματος φόβου, να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι κινήσεις που αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχουν πλήρη νομική στήριξη.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθύνθηκε στη Νομική Σύμβουλο θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα :
« 1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων (πχ Αξιολόγηση);
2. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων;
3. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών η μη υποβολή portfolio, εξαιτίας της συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση-αποχή επιτρέπει την πρόοδο της διαδικασίας αξιολόγησης, που προβλέπεται στο Π.Δ. 152/2013;
4. Μπορεί εκπαιδευτικός, να αποκλειστεί από μελλοντικές διαδικασίες επιλογών εξαιτίας της συμμετοχής του στην ως άνω αποχή;»
Η Νομική Σύμβουλος απάντησε επί των συνεπειών της συμμετοχής στην παραπάνω απεργιακή κινητοποίηση τα παρακάτω:
« 1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων, που ασκείται από τα συλλογικά όργανα αυτών. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται και προστατεύεται πλήρως τόσο από το Σύνταγμα όσο και από υπερεθνικά-κοινοτικά νομοθετήματα. Έτσι το δικαίωμα της απεργίας κατοχυρώνεται, στα πλαίσια της κοινής αγοράς, στο άρθρο 13 του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989 ενώ σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζεται μέσω της υπ’ αριθμόν 87/1948 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας .
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007) αναγνωρίζεται και προστατεύεται αφενός η συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το δικαίωμα απεργίας αυτών. Συγκεκριμένα, το ως άνω άρθρο προβλέπει: «1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων διασφαλίζονται στους υπαλλήλους. 2. Οι υπάλληλοι μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. 3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως μέσο για τη διασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους για τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει. 4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους».

2. Τόσο από την ίδια την συνταγματική αλλά και υπερνομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας όσο και από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση διοικητική συνέπεια εις βάρος των απεργών δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής σε απεργιακή κινητοποίηση, ελέγχεται για την νομιμότητα της, καθώς η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού. 

3. Το άρθρο 17 του Π.Δ. 152/2013 προβλέπει την διαδικασία, που πρέπει να τηρηθεί για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το ως άνω άρθρο προβλέπει: «1. Η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής: α) Οι αξιολογητές πριν από την έναρξη της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η παράλειψη πρόσκλησης του αξιολογούμενου επιφέρει ακυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του. β) Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξή τους, στους αξιολογούμενους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας του αξιολογούμενου από την υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετεί ή πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του υποχρεωτικού του ωραρίου η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην κατοικία του ταχυδρομικά επί αποδείξει ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Οι εκθέσεις αξιολόγησης γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της. 2. α) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αρχίζει με την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική αξιολόγηση κινείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του αξιολογούμενου προς τον αξιολογητή, για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, ο τελευταίος οφείλει να απαντήσει εντός 15ημέρου ορίζοντας ενδεικτική ημερομηνία πραγματοποίησης της αξιολόγησης. β) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: αα) Προγραμματισμού και προετοιμασίας της παρακολούθησης διδασκαλιών. Στο στάδιο αυτό ο αξιολογητής παρέχει διευκρινίσεις στον αξιολογούμενο σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης και ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνει τον αξιολογητή για τα κοινωνικοπολιτισμικά και μαθησιακά δεδομένα της τάξης του. Στη συνέχεια ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος προγραμματίζουν την παρακολούθηση διδασκαλιών του αξιολογούμενου σε χρόνο που ορίζει ο αξιολογητής. Ο αξιολογητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του αξιολογούμενου ως προς τα μαθήματα και τις τάξεις στα οποία επιθυμεί να γίνει η παρακολούθηση. ββ) Παρακολούθησης δύο (2), τουλάχιστον, διδασκαλιών. γγ) Μετα–αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού. Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται προφορική συζήτηση μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου, στην οποία παρέχεται και ανατροφοδότηση από τον αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση των διδασκαλιών. Μέσα σε μία εβδομάδα από την πραγματοποίηση της συζήτησης, ο αξιολογούμενος υποβάλλει στον αξιολογητή την έκθεση εκπαιδευτικής αυτοαξιολόγησής του και τον τυχόν συνοδευτικό ατομικό φάκελο που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 3. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της οικείας έκθεσης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αξιολογηθείς εκπαιδευτικός έχει κριθεί ως "ελλιπής" σε κάποιο κριτήριο, ο αξιολογητής οφείλει να προτείνει κατάλληλες μορφές επιμόρφωσης, ενδοσχολικής κυρίως φύσης. Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται, προαιρετικά, από ατομικό φάκελο στον οποίο κάθε αξιολογούμενος μπορεί να περιλαμβάνει τα κάθε είδους δικαιολογητικά και παραστατικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγησή του. 4. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο ατομικός φάκελος αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση του αξιολογητή και δεν τον δεσμεύουν στην αξιολογική του κρίση. ….7. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάποια από τις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 1 διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η διοικητική αξιολόγηση των λοιπών εκπαιδευτικών διενεργείται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Μαΐου κάθε έτους. 8. Η διοικητική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς των παραγράφων 10, 11 και 12 του άρθρου 3 διενεργείται, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία τουλάχιστον φορά ανά διετία και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε κάποια από τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργείται, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία τουλάχιστον φορά ανά τριετία. 9. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος)».
Στις 20-10-2014 εξεδόθη το υπ’ αριθμόν 10940 έγγραφο του Υπουργού, με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την διενέργεια της αξιολόγησης. Τόσο από την διατύπωση του άρθρου 17 όσο και από την διατύπωση των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου προκύπτει, ότι η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου (ή όπως χαρακτηρίζονται στην εγκύκλιο portfolio) συνιστούν μέρος της διαδικασίας αξιολογήσεως και υπό την έννοια αυτή τα στελέχη εκπαιδεύσεως μπορούν να δηλώσουν, ότι απέχουν από την εν λόγω διαδικασία λόγω συμμετοχής στην αποχή, που έχει προκηρυχθεί από την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). 
Σημειώνεται, πάντως, ότι η μη υποβολή της εκθέσεως και του ατομικού φακέλου δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για μια δυσμενή κρίση του στελέχους, τόσο βάσει των σκέψεων, που αναπτύχθηκαν στην αμέσως προηγούμενη (υπ’ αριθμόν 2) παράγραφο όσο και βάσει του γεγονότος, ότι από την ίδια την διατύπωση του νόμου προκύπτει, ότι η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου δεν είναι υποχρεωτική ενώ εξάλλου δεν δεσμεύει τον αξιολογητή. Σε περίπτωση, που παρατηρηθούν φαινόμενα χαμηλής βαθμολόγησης εξαιτίας της μη υποβολής ατομικού φακέλου και εκθέσεως αυτοαξιολόγησης, αυτό θα αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη, ότι η χαμηλή βαθμολόγηση των στελεχών, που συμμετέχουν στην αποχή οφείλεται στην άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος τους και γίνεται για λόγους άσχετους προς τα πραγματικά τους προσόντα. 

4. Το άρθρο 11παρ.11 του νόμου 3848/2010 «Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις». 
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει, ότι για την αποστέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους. 
Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι η κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού. 

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Αθήνα, 25/11/2014
Η γνωμοδοτούσα δικηγόρος

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Αίτημα των ΣΑΤΕΑ προς ΔΟΕ για κήρυξη 24ωρης Απεργίας στις 3 Δεκέμβρη (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες)

Αίτημα προς ΔΟΕ για κήρυξη 24ωρης Απεργίας στις 3 Δεκέμβρη

«Αίτημα κήρυξης 24ωρης Απεργιακής Κινητοποίησης
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
στις 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες»
Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των ενοποιημένων πλέον ΣΑΤΕΑ και λόγω της κρίσιμης κατάστασης που διαμορφώνεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση το 2014-15,
αιτούμαστε την κήρυξη εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας 24ωρης Απεργίας σε όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έτσι ώστε να συμμετέχουν και μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί)
την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 σε συντονισμό με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες που σχετίζονται με το υποσύστημα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΟΛΜΕ) καθώς και με τις ομοσπονδίες των γονέων (ΕΣΑΜΕΑ-ΠΟΣΚΓΑΜΕΑ) με στόχο μια μαζική συντονισμένη κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας κατά αναλογία με την πετυχημένη παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε τον Απρίλιο του 2013 (Απρίλης της Ειδικής Αγωγής) διότι:
Α) Παραμένουμε για 13η χρονιά αναπληρωτές χωρίς να προβλέπεται ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής και μόνιμοι διορισμοί. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο εργασιακό και ψυχολογικό. Τα παιδιά που χρειάζονται σταθερό εκπαιδευτικό όσο κανείς άλλος βρίσκονται μετέωρα. Εμείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί, με τις συνεχείς εναλλαγές παιδιών, χώρων, σχολείων, περιοχών, βρισκόμαστε στα όρια του burn-out. Έχουμε πια και εμείς οικογένειες. 13 χρόνια στην Ειδική Αγωγή, 13 χρόνια συνεχόμενα με έλλειψη σταθερότητας.Ζητάμε ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΜΕΣΑ, ΦΕΤΟΣ. Δεν μπαίνουμε στη λογική «λεφτά δεν υπάρχουν». Δεν υπήρχαν ούτε το 2004; Ούτε το 2008; Υπάρχουν για διορισμούς και επιδόματα στα σώματα ασφαλείας; Είναι πολιτική επιλογή η υποβάθμιση της εκπαίδευσης και ειδικά της Ειδικής Αγωγής στο ζήτημα της μόνιμης, σταθερής στελέχωσης.
Β)Το νομοσχέδιο της ειδικής εκπαίδευσης, παρά τα μεγάλα ελαττώματα του που έχουμε εκτενώς σχολιάσει στις θέσεις μας, αποτελεί νόμο-πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής είναι τελείως κατακερματισμένη σε νόμους, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Ο νέος νόμος δεν έχει συζητηθεί εδώ και 6 μήνες από την ημέρα λήξης της διαβούλευσής του και αναβάλλεται συνεχώς η ημερομηνία κατάθεσής του από το Υπουργείο Παιδείας. Η Ειδική Αγωγή χρειάζεται νέο νόμο-πλαίσιο (με αλλαγές ασφαλώς σε σχέση με το προσχέδιο – έχουμε καταθέσει στην Ομοσπονδία τις θέσεις μας).
Γ) Είμαστε αντίθετοι στο διαχωρισμό που υπάρχει μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων ως προς τα δικαιώματα αναρρωτικών αδειών, αδειών ασθένειας, κύησης κτλ. Απαιτούμε πλήρη εργασιακά δικαιώματα ως αναπληρωτές και μαζικούς διορισμούς για να σταματήσει η χρόνια υποτίμησή μας.
Δ) Όλη η ειδική εκπαίδευση στηρίζεται σε πρόσκαιρα προγράμματα ΕΣΠΑ και δεν αποτελεί πλέον μέριμνα και υποχρέωση του κράτους. Ζητάμε να περάσει η Ειδική Εκπαίδευση σε κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού.
Ε) Μέχρι και σήμερα Νοέμβρη η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζει τα περισσότερα κενά στην εκπαίδευση, ειδικά στο θεσμό της Παράλληλης Στήριξης (δεν χρειάστηκε τελικά το νέο νομικό πλαίσιο για να «κοπεί» η Παράλληλη Στήριξη).
Ως επιστημονικοί Σύλλογοι των ανθρώπων που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εδώ και 13 χρόνια, που γνωρίζουμε τον χώρο «από τα μέσα», κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Πρέπει να κινητοποιηθούμε φέτος, μαζικά, αν θέλουμε να κρατηθεί η Ειδική Αγωγή ζωντανή. Ήδη υπολειτουργεί σε επικίνδυνο βαθμό.
Εκτός από την κήρυξη της απεργιακής κινητοποίησης, και ως συνέχεια των δεσμεύσεων των περισσότερων μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ αιτούμαστε στην Ομοσπονδία και τα εξής:
α) την έκδοση αφίσας για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που θα κυκλοφορήσει σε όλα τα σχολεία της χώρας με υπογραφή της Ομοσπονδίας
β) την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου καλέσματος στην απεργία και στην παράσταση διαμαρτυρίας σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Θα στείλουμε γι’ αυτό το σκοπό πολύ σύντομα προσχέδιο που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ομοσπονδία αν θέλει.
γ) τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε συντονισμό με τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών και τους συλλόγους γονέων.
Στόχος μας είναι να μην ‘’εορταστεί ‘’ η ειδική αγωγή στις 3 Δεκέμβρη αλλά ν’ αναδειχθούν τα γιγάντια προβλήματά της και αυτή η απεργία να αποτελέσει έναν προάγγελο για την έναρξη οργανωμένου και συντονισμένου με όλους τους φορείς αγώνα διαρκείας τον Φλεβάρη του 2015 από όλους τους εργαζομένους στην ειδική αγωγή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βασικό αίτημα εκ μέρους μας:
Να καλυφθούν όλα τα κενά, όλες οι ανάγκες. ΑΜΕΣΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ.
Με τιμή
Οι πρόεδροι των Συλλόγων

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Σύλλογοι της Αθήνας απαιτούν παραίτηση του Δντή Εκπσης Β΄Αθήνας

Οι τρεις  σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Β΄ Αθήνας, «Γ. Σεφέρης», «Αμαρουσίου» και «Ο Περικλής», καταγγέλλουμε την απροκάλυπτη και ωμή, προσωπική και θεσμική παρέμβαση του Δ/ντή  Π.Ε.  Β΄Αθήνας  Πάρι Βεντήρη, στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια και το ΔΣ του συλλόγου «Γ. Σεφέρης». Η ανάμειξη αυτή του ίδιου του Διευθυντή  Εκπαίδευσης  κι όλου του μηχανισμού του στις εκλογές, ήταν μέχρι τώρα κοινό μυστικό (παρότι το αν ήταν μυστικό κάποιοι το αμφισβητούν). Τώρα η ανάμειξη αυτή έγινε και ομολογία, με σχετική ανάρτηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στο facebοok.
Συγκεκριμένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανάρτηση του ο Δ/ντής Εκπ/σης  αναφέρει:
«ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ!!!ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΤΗΝ Α.Κ.ΣΥ.Α ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ!!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ!!!»
Επιβεβαιώνει με αυτό τον τρόπο ότι μέλημα  και στόχος της συγκυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ, ταυτόχρονα με την προώθηση του Νέου Σχολείου της αγοράς της «αξιολόγησης» και του κρατικού  ελέγχου, είναι να παρεμβαίνουν  στα σωματεία και στους συλλόγους μας έτσι ώστε να ασκούν την αντιεκπαιδευτική – αντιλαϊκή πολιτική τους  χωρίς αντιδράσεις.
To γεγονός αυτό καθαυτό της ανάμειξης δε μας ξενίζει καθόλου. Είναι πάγια η προσπάθεια της εκάστοτε εργοδοσίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα να ελέγχει τα σωματεία των εργαζομένων. Είναι μάλιστα στις μέρες μας και κεντρική πολιτική επιχείρηση με το νόμο που σχεδιάζουν να φέρουν για τα συνδικάτα, όπου καταργούν το δικαίωμα στην απεργία, περιορίζουν τις δυνατότητες επικοινωνίας του σωματείου με τα μέλη του κλπ.
Η δημιουργία και στήριξη της «αλήθειας μας» , όπως ανερυθρίαστα επικαλείται, είναι η «αλήθεια» του βρώμικου εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Ο «συνδικαλισμός» αυτός λειτουργεί ως Δούρειος ίππος ανάμεσα στους εργαζόμενους. Προωθεί και θα υλοποιεί την  «αξιολόγηση», συναινεί στην καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, υπηρετεί το πέρασμα της αντιδραστικής εκπαιδευτικής πολιτικής του «Νέου σχολείου».
Θεωρούμε ότι το θέμα της παρέμβασης στελέχους της Διοίκησης στη συνδικαλιστική δράση των σωματείων των εκπαιδευτικών αποτελεί πολιτικό ζήτημα μέγιστης σημασίας καθώς προαναγγέλλει και δρομολογεί πρακτικές ελέγχου και καταστολής της συνδικαλιστικής ελευθερίας ενώ παράλληλα εγκαινιάζει μοντέλα εργοδοτικού συνδικαλισμού στη Δημόσια  Εκπαίδευση.
Για τους λόγους αυτούς:
  • Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πάρει θέση και να καταδικάσει την εμπλοκή και την απροκάλυπτη  παρέμβαση του Δ/ντή Π.Ε. Πάρι Βεντήρη  στη δράση των Συλλόγων Εκπ/κών της Β΄Αθήνας.
  • Καταγγέλλουμε τους αντεργατικούς και αντιεκπαιδευτικούς αυτούς σχεδιασμούς της συγκυβέρνησης και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και απαιτούμε την παραίτηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας.
Δηλώνουμε ότι οι σύλλογοί μας , αλλά και το εκπαιδευτικό κίνημα στο σύνολό του ενωμένα και μαζικά θα αντιπαλέψει κάθε προσπάθεια χειραγώγησής του   είτε αυτή επιχειρείται με  μεθόδους καταστολής, είτε με μεθόδους παραπλάνησης, εξαγοράς ή εκβιασμών.  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ», «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ» ΚΑΙ  «ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ  Δ/ΝΤΗ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΝΤΗΡΗ ΠΑΡΙ
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας
Ηλέκτρα Μήτσουρα                                      Άννα Μάγια Σταυροπούλου

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ για τα χρονοδιαγράμματα της Αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : «Εμπαιγμός και πρόκληση από τον Υπουργό Παιδείας. Δίχως το διάλογο  που προανήγγειλε προχωρά σε μονομερείς αποφάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Δ.Ο.Ε. και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για το, κορυφαίας σημασίας, ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε με τον υπουργό Παιδείας η έναρξη αυτού του διαλόγου.
   Ο υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος είχε ορίσει ως ημέρα συνάντησης τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Όταν όμως το προεδρείο της Δ.Ο.Ε. επιχείρησε την Παρασκευή 31/10, επικοινωνώντας με το γραφείο του να μάθει την ώρα της συνάντησης έλαβε σειρά διαβεβαιώσεων, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για μια επικοινωνία που θα ακολουθούσε και ποτέ δεν έγινε, όπως φυσικά και η συνάντηση. Απέναντι σε αυτή τη φτηνή τακτική και έπειτα από την επιμονή του υπουργού να ορίσει ως ημερομηνία συνεδρίασης της Ολομέλειας του ΕΣΥΠ τη μοναδική ημέρα για την οποία είχαμε δηλώσει κώλυμα λόγω των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια (5-11-2014), η αποχώρησή μας από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν μονόδρομος.
  Κι ενώ ως υπουργός που σέβεται τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας θα έπρεπε να φροντίσει για τον ορισμό της συνάντησης που με δική του υπαιτιότητα δεν πραγματοποιήθηκε, ο κ. Λοβέρδος υπογράφει εγκύκλιο που ορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αξιολόγησης των διευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
   Η μονομερής αυτή ενέργεια σε χρονικό διάστημα όπου ο κ. υπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα πραγματοποιηθεί διάλογος με τη Δ.Ο.Ε. για το θέμα της αξιολόγησης είναι προκλητική, προσβάλλει κάθε έννοια δημοκρατικού διαλόγου και αποτελεί εμπαιγμό έναντι των εκπαιδευτικών.
   Καλούμε τον υπουργό Παιδείας να δώσει εντολή για την αναστολή κάθε ενέργειας στην κατεύθυνση υλοποίησης της αξιολόγησης και να προσέλθει στο διάλογο που είχε δεσμευτεί ότι θα πραγματοποιήσει. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανακόλουθος, αναξιόπιστος και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος στα μάτια και τη συνείδηση των εκπαιδευτικών.

  Ο Κλάδος έχει ξεκάθαρα εκφράσει την αντίθεσή του στην προωθούμενη αξιολόγηση και έχει καταθέσει δημόσια συγκεκριμένες θέσεις. Ο αγώνας του ήταν, είναι και θα είναι ανυποχώρητος μέχρι να ανατραπεί το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης – χειραγώγησης. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ήδη κηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση και την Α.Ε.Ε. από 2-11-2014 μέχρι και 23-12-2014.
Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς ενωμένοι να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες Α.Ε.Ε. και αξιολόγησης να μην προσφερθούν να αξιολογήσουν αλλά και να αξιολογηθούν.

Η απεργία – αποχή τους καλύπτει, δε διατρέχουν κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουν στην όποια διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων αφού εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο και όλα τους τα καθήκοντα  ως εκπαιδευτικοί. Απέχουν μόνο από τις διαδικασίες φάρσα που υλοποιεί σε καθεστώς νομικά έωλο το Ι.Ε.Π.

Συνάδελφοι,

  Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση – χειραγώγηση είναι αγώνας όλων μας, δεν επιτρέπεται να επικρατούν λογικές διαχωρισμού και αλληλοστοχοποίησης εντός του κλάδου. Τον αγώνα θα τον κερδίσουμε όλοι μαζί, όχι μόνοι τους οι διευθυντές, οι νέοι συνάδελφοι ή κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών.

  Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ έχει ως στόχο να επιβάλει την απαράδεκτη παιδαγωγικά, νομικά και ηθικά διαδικασία οδηγώντας μας στο να συμπεριφερόμαστε με βάση ατομικούς κι όχι συλλογικούς σχεδιασμούς. Η συνολική και μαζική αντίστασή μας είναι ο μοναδικός δρόμος για να ματαιωθούν τα σχέδιά της για να μην επιτρέψουμε να διαμορφωθεί ένα εφιαλτικό τοπίο για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε ενωμένοι.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ