Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

114 νέοι δήμοι εντάσσονται στην εφαρμογή της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης από το σχ. έτος 2019-20
Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τη διεύρυνση των δήμων που εντάσσονται από το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή της δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
114 νέοι δήμοι που μαζί με τους 184, στους οποίους ήδη εφαρμόζεται, φτάνουν στους 298 δήμους που θα έχουν από τον Σεπτέμβριο δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. 

Επομένως, απομένουν 27 ακόμη δήμοι για να έχουμε καθολική εφαρμογή σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Συνεχίζουμε τη μάχη προς κάθε προσπάθεια που επιβουλεύεται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.

Αριθμ. Φ.15/27268/Δ1 (1)
Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. της παρ. 3 του άρθρου 2 και των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4521/2018 (Α ́ 38),

1.2. της υποπερ. αα της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,

1.3. της περίπτ. 26 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (A ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

1.4. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»,

1.5. του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α ́ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»,
1.6. του π.δ. 125/2016 (Α ́ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

1.7. του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

2. Την Υ29/8-10-2015 (Β ́ 2168) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
3. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά από γνώμη των αντίστοιχων τριμερών επιτροπών:

3.1. την αριθμ. 7450/28-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,

3.2. την αριθμ. 7033/28-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και την με αριθμ. 7033/
17-12-2018 ανακοινοποίηση αυτής, 3.3. την αριθμ. Φ.20.1/9115/26-11-2018 εισήγηση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

3.4. την αριθμ. Φ.2.4/10067α/27-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης και την με αριθμ. Φ.2.4/11612/18-12-2018 ανακοινοποίηση αυτής,
3.5. την αριθμ. Φ.20.1/10598/28-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,
3.6. την αριθμ. Φ20/10516/27-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,
3.7. την αριθμ. 27651/10-12-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
3.8. την αριθμ. 14665/28-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,
3.9. την αριθμ. 8659/16-11-2018 και την με αριθμ. 9415/19-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,
3.10. την με αριθμ. 14699/27-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,
3.11. την με αριθμ. 12401/28-11-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,
3.12. την με αριθμ. Φ.20.1/20457/12-12-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας καi Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623
7847

7848 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 623/26.02.2019
3.13. την με αριθμ. Φ.2.1/14441/6-12-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/538/216670/Β1/17-12-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τοu Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ

1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
 3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
5 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
6 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
7 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ́ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
8 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ́ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
9 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
10 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
12 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
13 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
14 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
15 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
17 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
18 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
19 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)
20 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
21 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
23 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
24 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ́ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -
ΤΑΥΡΟΥ
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΡΟΥ
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-
ΜΕΘΑΝΩΝ
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΔΡΑΣ
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
43 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
44 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
45 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
46 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
47 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
48 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
49 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
50 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΘΕΡΜΟΥ
51 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
52 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
53 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
54 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
55 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
56 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
57 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
58 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
59 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
60 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
61 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
62 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Τεύχος Β’ 623/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7849
63 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
64 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
65 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
66 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
67 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
68 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

70 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
71 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
72 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
73 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
74 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
75 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
76 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
77 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
78 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
79 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
80 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
81 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
82 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
83 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
84 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
85 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
86 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
87 ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
88 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
89 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
90 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
91 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
92 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ
93 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
94 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥ
95 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ
96 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
97 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ
98 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
99 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
101 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
102 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
103 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
104 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
105 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
106 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
107 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
108 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
109 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
110 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
111 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
112 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
113 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
114 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Δελτίο Τύπου ΔΟΕ από τη συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας. Θέματα: 2χρονη Προσχολική Εκπαίδευση, Μόνιμοι Διορισμοί, Τριμελείς Επιτροπές, Αποτίμηση Εκπ. έργου
Έπειτα από σειρά αιτημάτων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/2/2019, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
• Η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους νέους δήμους όπου θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για το σχ. Έτος 2019-2020.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Τονίσαμε το γεγονός ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι αρνούνται να συναινέσουν, παρότι οι κτιριακές υποδομές επαρκούν ή υπάρχουν άμεσες λύσεις, εμπόδιο που η πολιτική ηγεσία επιβάλλεται να ξεπεράσει, ιδιαίτερα τώρα, λίγο καιρό πριν τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ασκούνται πιέσεις από συγκεκριμένες ομάδες που με κίνητρο το συμφέρον (π.χ. ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) καταθέτουν ακόμη και μηνύσεις κατά των δήμων όπου εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική (π.χ. περίπτωση Πύργου Ηλείας όπου οι νηπιαγωγοί καλούνται να καταθέσουν επί της… καταλληλότητας των κτιρίων) και είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την κάλυψή τους.
Ο υπουργός δεσμεύτηκε να εκδώσει την υπουργική απόφαση μέχρι τις 15 Μαρτίου. Σ’ αυτήν δήλωσε ότι θα περιλαμβάνονται οι Δήμοι με ομόφωνες αποφάσεις των τριμερών επιτροπών καθώς και οι Δήμοι όπου υπάρχει πλειοψηφία στις τριμερείς και έχει πιστοποιηθεί η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής. Πρόκειται για 100 περίπου δήμους ακόμη (συνολικά 285 επί των 325, συνυπολογίζοντας τους 184 περσινούς).
• Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αντίθεσή του στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων που ψήφισε η κυβέρνηση τονίζοντας την ανάγκη για δίκαιο σύστημα προσλήψεων και διορισμών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των συναδέλφων που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Τέθηκε το ζήτημα της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τους 4.500 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, την αναλογική, με βάση τις προσλήψεις αναπληρωτών, κατανομή τους σε βαθμίδες και κλάδους καθώς και την έμπρακτη δέσμευση για τους 10.500 διορισμούς που έχει εξαγγείλει το υπουργείο, αν και η Δ.Ο.Ε. πιστεύει ότι είναι λίγοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, όπως αποδεικνύουν οι προσλήψεις αναπληρωτών κάθε χρόνο.
Ο Υπουργός απάντησε ότι προχωράει η διαδικασία από τον Α.Σ.Ε.Π. ώστε να υπάρξει προκήρυξη διορισμών στην ειδική αγωγή στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου ενώ η κατανομή δεν θα υπάρχει τώρα στην προκήρυξη.
Όσον αφορά την κατανομή που θα ακολουθήσει είναι αυτονόητο ότι ο μεγαλύτερος αριθμός διορισμών θα γίνει στην πρωτοβάθμια και με αναλογική κατανομή, αφού εκεί προσλαμβάνονται κάθε χρόνο οι περισσότεροι αναπληρωτές.
Σε σχέση με τους 10.500 διορισμούς για τα έτη 2020 και 2021, η απάντηση του Υπουργού ήταν πως υπάρχει ήδη επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις επόμενες μέρες μπορεί να υπάρχει εξέλιξη στο ζήτημα της ενδεχόμενης «προνομοθέτησης» των διορισμών αυτών.
Για το ζήτημα της πρόσληψης αναπληρωτών το Σεπτέμβριο, εάν δεν προλάβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες, η απάντηση που δόθηκε ήταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο (δηλαδή, εφόσον δεν προλάβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, θα παραταθεί για ένα (1) χρόνο η ισχύς των υφιστάμενων πινάκων ώστε να πραγματοποιηθούν κανονικά οι προσλήψεις των αναπληρωτών το Σεπτέμβριο. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε την ανάγκη κανένας αναπληρωτής να μην βρεθεί χωρίς δουλειά τον Σεπτέμβριο.
• Τριμελείς ομάδες υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Τέθηκε το ζήτημα της συγκρότησης και λειτουργίας των τριμελών ομάδων υποστήριξης σε όσα σχολεία δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ενώ αποσαφηνίστηκε ότι στα ολιγοθέσια σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) με κάτω από τρία άτομα προσωπικό δεν λειτουργούν οι ομάδες αυτές και ακολουθείται, δίχως διαφοροποίηση, η μέχρι τώρα διαδικασία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε ότι ζητά την άμεση σύσταση και διεύρυνση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ στα σχολεία της χώρας και την αναστολή λειτουργίας των ομάδων που προβλέπει το με α. π. 220703/Δ3/21-12-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα μέχρις ότου υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και στελέχωση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στήριξη των σχολικών μονάδων. Ζητήσαμε την αξιοποίηση της πρόβλεψης του νόμου 4547/2018 και του κανονισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ώστε όταν οι γονείς αιτούνται την έκδοση διάγνωσης για τα παιδιά τους από το Κ.Ε.Σ.Υ., ζητείται από τη σχολική μονάδα το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων που περιλαμβάνει την περιγραφική αξιολογική έκθεση (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα) και όχι απαραίτητα βραχυχρόνιο πρόγραμμα, κάτι το οποίο η πολιτική ηγεσία απάντησε ότι ισχύει και θα ισχύει.
Η πολιτική ηγεσία αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που υπάρχει στον συντονισμό και την τεράστια αναστάτωση που έχει προκληθεί στις σχολικές μονάδες, δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας των ομάδων αυτών μέχρι να αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες για την πλήρη ενημέρωση και ουσιαστική ενίσχυση των συναδέλφων, στην πλήρη ενημέρωση Κ.Ε.Σ.Υ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σχολείων και την οργάνωση κεντρικού σχεδιασμού λειτουργίας ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης των περιστατικών από το κάθε Κ.Ε.Σ.Υ.
• Προγραμματισμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου.
Αρχικά τονίσαμε ότι όλα όσα θεσμοθετούνται με τον ν. 4547 σε σχέση με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν διατήρηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης, κάτι που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο.
Θέσαμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από το Σεπτέμβριο, με βασικότερα αιτήματα την ενσωμάτωση σε νόμο των αξόνων (έπειτα από αναλυτική συζήτηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ώστε να κινούνται πλήρως στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και ανατροφοδότησης του παιδαγωγικού έργου) πάνω στους οποίους θα γίνεται όλη η διαδικασία, να μην αποκτά υποχρεωτική διάσταση η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις τελικές αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και ο ρόλος του σχολικού συμβουλίου να ορίζεται καθαρά στα όρια των αρμοδιοτήτων του (στα ζητήματα, δηλαδή, που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή) και με κανέναν τρόπο να μην εμπλέκεται στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών.
Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας ήταν, πως ούτε από το νόμο ούτε από την υπουργική απόφαση προβλέπεται η υποχρεωτική ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις εκθέσεις του συλλόγου διδασκόντων. Θεωρεί, επίσης, ότι περιγράφεται στον νόμο ο περιορισμός του ρόλου του σχολικού συμβουλίου σε ζητήματα της αρμοδιότητάς του, δίχως καμία εμπλοκή με το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών.
Σε σχέση με την πρότασή μας για ενσωμάτωση των όποιων αξόνων αποφασιστούν, έπειτα από συζήτηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σε νόμο, ο Υπουργός απάντησε ότι την βλέπει θετικά και θα αποτελέσει αντικείμενο παραπέρα συζήτησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε, επίσης, ζητήματα που ταλαιπωρούν πολλούς εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας προβλήματα στο εκπαιδευτικό έργο, όπως οι μηνύσεις που έχει υποβάλει η πυροσβεστική κατά διευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με το σύστημα πυρασφάλειας (κάτι που ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων) καθώς και της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες (τελευταίο περιστατικό στα νηπιαγωγεία της Ζακύνθου) με τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία (Π.Δ. 79) και δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη λειτουργία των σχολείων (όπως η πλημμελής επιτήρηση των μαθητών). Και για τα δυο ζητήματα η στάση του Υπουργείου ήταν θετική αλλά δεν αρκεί αυτό αφού απαιτούνται σαφείς οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες καθώς και συζητήσεις με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας ώστε να σταματήσουν οι απαράδεκτες αυτές καταστάσεις.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναμένει για όλα τα ζητήματα την υλοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γεγονός που θα καθορίσει σημαντικά την παραπέρα στάση του.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Η ΔΟΕ για την Εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης από το σχ. έτος 2019-20Με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων α΄ και β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο, σταδιακά εντός τριετίας. Αυτό υπήρξε κατά ένα μεγάλο μέρος υλοποίηση των δεσμεύσεων  που είχε αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα από μια μεγάλη σειρά κινητοποιήσεων, εκδηλώσεων και ημερίδων, κοινοποίηση των θέσεων του κλάδου στα πολιτικά κόμματα, επιστολές και συναντήσεις σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, εξασφάλιση της στήριξης των θέσεών μας από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές οργανώσεις, δημοσιοποίηση των αιτημάτων μας με δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης.
                Η θέση του κλάδου  για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, όμως, δεν υιοθετήθηκε. Η σταδιακή 3ετής υλοποίηση και με Υπουργικές Αποφάσεις να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες και  την υποχρεωτικότητα και με την εχθρικά διακείμενη Κ.Ε.Δ.Ε. και τους Δημάρχους, οι οποίοι συντάσσονται με τη «γραμμή» της ηγεσίας της να συνεχίζουν να έχουν ουσιώδη ρόλο μέσω των τριμερών επιτροπών, δυναμιτίζει την ομαλή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Βέβαια η θέση τους είναι δυσχερής, αφού είναι πασιφανές, πλέον, το κενό της «επιχειρηματολογίας» τους για συρρίκνωση των παιδικών σταθμών και απώλεια πολύ μεγάλου, μάλιστα, αριθμού θέσεων εργασίας. Χιλιάδες παιδιά (35.000 τουλάχιστο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ε.Ε.Τ.Α.Α.)δεν έχουν πρόσβαση στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
                Η πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4521/2018, με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της Δίχρονης και Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020.
                Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί αφήνει μεγάλο πεδίο δράσης σε αυτούς που ακόμα και με μηνύσεις προσπαθούν να σταματήσουν τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
               Για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 η δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε 184 από τους 325 Δήμους της επικράτειας. Το Υπουργείο  Παιδείας το καλοκαίρι  του 2018 εξέδωσε πρόσκληση προς τους Δήμους για αγορά  αιθουσών.  Αυτό που αποτυπώθηκε από την συνολική ανταπόκριση ήταν η, σε μεγάλο βαθμό, «άρνηση», από μέρους τους, εφαρμογής του δημοκρατικά ψηφισμένου νόμου. Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάνει κάποια δειλά, μόνο, βήματα προς τη σταδιακή εφαρμογή. Συνεχίζει να εμπλέκει τους Δήμους, δεν προχωρά σε αλλαγές χρήσης ή απαλλοτριώσεις οικοπέδων, δεν τολμά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό – υλοποίηση – ανέγερση σχολικών κτιρίων  αποκλειστικά στο  Υπουργείο Παιδείας (διδασκόμενη από την αρνητική εμπειρία της μη ύπαρξης ενός δημόσιου φορέα όπως ο Ο.Σ.Κ.).
               Η άμεση εφαρμογή  της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια απαιτεί επάρκεια υποδομών καθώς και στελέχωσης με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
            Το   Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων νηπιαγωγών και στην εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων.
Καλούμε, επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της άδειας ανατροφής στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς σε 3,5 μήνεςΚατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία αυξάνεται η διάρκεια της άδειας σε 3 μήνες και 15 ημέρες για την ανατροφή τέκνου στις Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Βοηθητικού Προσωπικού 

 Η άδεια αυτή χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της ισχύουσας άδειας μητρότητας. 

Ακολουθεί το εδάφιο που αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία για την άδεια ανατροφής:Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ: Εκδικάστηκε σήμερα στο ΣτΕ η υπόθεση για τον 13ο και τον 14ο μισθό


Εκδικάστηκε σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση που αφορούσε στο 13ο και 14ο μισθό των Δημοσίων Υπαλλήλων, που περικόπηκαν με τον Ν.4093/12.
Ως γνωστόν η υπόθεση εισήχθη στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΣτΕ, ύστερα από την απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν.4093/12, με τις οποίες καταργήθηκε εντελώς ο 13ος και ο 14ος μισθός.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως σας είχε ενημερώσει, έκανε σήμερα νομική παρέμβαση στο ΣτΕ, αφού το θέμα αφορά το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα.
Ως συνήθως οι αποφάσεις του ΣτΕ δημοσιεύονται σε χρόνο τεσσάρων έως έξι μηνών. Αν, όμως, κρίνουμε από την ταχύτητα με την οποία προσδιορίστηκε η δίκη στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΣτΕ, φαίνεται ότι ο χρόνος δημοσίευσης θα είναι συντομότερος και εντός των πλαισίων που η νομική γνωμοδότηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προσδιόρισε.