Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Ξεκινά η διαδικασία για τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών από το ΚΥΣΠΕ και απαλλαγή των Σχ. Επιτροπών από τον φόρο εισοδήματος

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου και την Τρίτη 25 Απριλίου συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για την εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης ξεκινώντας από τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:Απαλλάχθηκαν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων  από τον φόρο εισοδήματος.
Η σχετική απόφαση:

Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται: 
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α. Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου